Search the Collection

  • > Wang Naifan 王乃凡, Zheng Xizhe 郑希哲 (remove)
  • Subject > Blue collar workers--China (remove)
  • Creator > Wang Naifan 王乃凡, Zheng Xizhe 郑希哲 (remove)
  • Publisher > Shenyang : Liaoning ren min chu ban she, 1974. (remove)
  • Subject > Coal miners--China (remove)
  • Date > 1974 (remove)