Search the Collection

  • > Zhu Shaohua 竺少华 (remove)
  • Date > 1974 (remove)
  • Creator > Zhu Shaohua 竺少华 (remove)
  • Subject > Zhongguo ren min jie fang jun 中国人民解放军 (remove)