Search the Collection

  • Format > Book Cover (remove)
  • Creator > Guo Kai 郭凱 ; Liang Genxiang 梁根祥 (remove)
  • Publisher > Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 1974. (remove)