Search the Collection

  • > Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1973. (remove)
  • Creator > Daqing gong ren mei shu xue xi ban 大庆工人美朮学习班 (remove)