Search the Collection

  • Publisher > Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1974. (remove)
  • Creator > Tianjin shi fang zhi gong ye ju ye yu mei shu chuang zuo zu 天津市纺织工业局业余美术创作组 (remove)