Search the Collection

  • Publisher > Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1972. (remove)
  • Subject > Zhongguo ren min zhi yuan jun 中国人民志愿军 (remove)
  • Creator > Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社 (remove)
  • Subject > Koreans (remove)
  • Subject > Film adaptations--China (remove)
  • Subject > Korean War, 1950-1953 (remove)