Search the Collection

  • > Han dynasty, 202 B.C.-220 A.D. (remove)
  • Publisher > Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1977. (remove)
  • Creator > Li Guangyu 李光羽 (remove)