Search the Collection

  • Collection > Lian Huan Hua 连环画 - Picture Storybook (remove)
  • > Zhu Shaohua 竺少华 (remove)
  • Date > 1974 (remove)
  • Publisher > Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1974. (remove)
  • Format > Book Cover (remove)
  • Subject > Zhongguo ren min jie fang jun 中国人民解放军 (remove)
  • Subject > Zhongguo guo min dang 中国国民党 (remove)