Left to right: Ataji Balus, Julian Riklong. (N- 1895a.12).