Tsukushi Maru (ship), Saipan, March 1946. (N-4093.05).