Xue yuan qian shao 雪原前哨

Title

Xue yuan qian shao 雪原前哨

Creator

Date

1977

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. Abstract: 这是一本反特斗争故事. 除夕之夜,在我国北部边防线上,社会帝国主义的特务,利用大风雪作掩护,潜入我国境内,妄图窃取我军事情报. 我边防军战士和当地民兵,跟踪追击,与狡猾的敌特展开了一场惊险、曲折的斗争. 最后,将潜入的敌特和里通外国的阶级敌人一网打尽. 使社会帝国主义的阴谋,在我军民组成的铜墙铁壁面前,碰的头破血流,遭到可耻的失败.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

118 pages
10 x 13 cm.