Shui shang jiao tong zhan 水上交通站

Title

Shui shang jiao tong zhan 水上交通站

Creator

Date

1973

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. 根据同名故事. Abstract: 解放战争时期,我长江斗桥地区水上交通站站长李振江和他的弟弟李振海,护送中心县委的赵书记到江南去。由于叛徒的出卖,渔船行到江中心,一艘国民党的特务船追了上来. 李振江和赵书记英勇机智,经过一场激烈搏斗,使特务、叛徒都葬身长江,终于胜利地完成护送任务. 毛主席语录兵民是胜利之本.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

80 pages
10 x 13 cm.