Song shi fu xue wai yu 宋师傅学外语

Title

Song shi fu xue wai yu 宋师傅学外语

Creator

Date

1970

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

20 pages
20 cm.