Qi gen fa miao 起根发苗 / Lu shang 路上

Title

Qi gen fa miao 起根发苗 / Lu shang 路上

Creator

Date

1974

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. 「路上」是根据同名小說改編. 赵希良改編 ; 杨春瑞绘. 37 p. Abstract: 这本画册包括两个故事: 《起根发苗》和《路上》. 《起根发苗》是写清杨寨生产队饲养员张宝养猪的故事. 队里新买进一批良种猪娃, 张宝接受了喂养猪娃的任务. 在他精心餵养之下, 全队很快实现了一人一猪. 《路上》是写未过门的媳妇春云说服婆婆破四旧的故事. 故事虽然短小, 却热情地歌诵我国农春的新人新事.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

48 pages
10 x 13 cm.