Fei ying ya 飞鹰崖

Title

Fei ying ya 飞鹰崖

Creator

Date

1975

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. 根据梁梵扬小说《映山红》改编. Abstract: 秀娌萍是瑶族贫农的女儿. 解放前, 她父亲贫病死去, 母亲被地主恶霸害死, 秀娌萍被迫只身逃往深山. 瑶山解放时, 她被解放军救了出来. 在党的哺育下, 秀娌萍茁壮成长, 阶级觉悟迅速提高. 在无产阶级文化大革命中, 她当了公社党委书记. 在”农业学大寨”的群众运动中, 她依靠群众, 勇敢战斗, 带头闯岩洞寻水源, 巧捉地主”鬼”, 戳穿阶级敌人破坏水利建设的阴谋.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

146 pages
11 x 13 cm.