Zhuo huan ji 捉獾记

Title

Zhuo huan ji 捉獾记

Creator

Date

1976

Format

Description

Shao nian er tong wen yi du wu 少年儿童文艺读物. Includes: Shan hua 山花 ; Xiaoyong he ta di huo ban men 小勇和他的伙伴们 ; Zhuo huan ji 捉獾记 ; Ming deng shan liang 明灯闪亮. Abstract: 这些短篇丛不同侧面反映了我国农村红小兵在批林批孔和学习无产阶级专政理论运动中的战斗生活. 他们同阶级敌人和新生的资产阶级分子展开了英勇、机智的斗争, 坚决批判和抵制了农村的资本主义自发倾向, 为批林批孔和巩固无产阶级专政做出了红小兵们自己的贡献. 他们不愧为”批林批孔当闯将, 学习理论当尖兵”的无产阶级革命事业的接班人.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

82 pages
19 cm.