Zhen di liu jie mei 阵地六姐妹 ; Qing hua san yong shi 清化三勇士

Title

Zhen di liu jie mei 阵地六姐妹 ; Qing hua san yong shi 清化三勇士

Creator

Date

1971

Format

Description

Includes Qing hua san yong shi 清化三勇士. Qin Guoliang, Liu Xin bian hui 秦国良, 刘欣编绘. 20 pages. Abstract: 本书包括两个故事:《阵地六姐妹》和《清化三勇士》 两个故事都是描写越南北方清化省军民在1965年4月3、4日两天,痛击美国空中强盗的故事.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

30 pages
11 x 13 cm.